کاربرد نانو اکسیدروی در تولید کرمهای ضدآفتاب

کاربرد نانو اکسیدروی در تولید کرمهای ضدآفتاب

بــر اســاس گزارشــی کــه به تازگــی منتشــر شــده اســت بــازار نانواکســیدروی تا ســال 2026 به رقم 800میلیــون دالر خواهد رســید کــه محصــوالت کــرم ضدآفتــاب بیشــترین ســهم را در مصرف این نانومواد خواهند داشت. به تازگی گزارشــی توســط مؤسســه گلوبال مارکت اینسایت منتشر شده که در آن بازار نانوا کسیدروی )ZnO )تا سال 2026 پیشبینی شده است. بر اساس اطالعات این گزارش، بازار نانوا کسیدروی تا سال 2026 به رقم 800میلیون دالر خواهد رسید.

از آنجایــی کــه ترکیــب نانوســاختارهای ا کســیدروی بــا گرافــن و نانوســلولز موجب کاهش ابعاد و تغییر شــکل میشــود، این ویژگی موجــب شــده اســت تــا تقاضــا بــرای نانوا کســیدروی در صنعــت الکترونیک افزایش یابد. کاربــرد ایــن نانومــواد در بخــش دارو و دارورســانی ضدســرطان، داروهــای ضدبا کتری و ضدمیکروبــی، رهایش ژن، تصویربرداری از سلول و بخش زیستحسگری موجب شده است تا فرصتهای ســودآور بــرای بازیگــران بــازار ایجــاد شــود. ســهولت در اختــاط، ســاختارهای پایــدار، تاثیــر کــم بــر ســامت موجــب محبوبیــت نانوا کسیدروی در پزشکی شده است. نانوذرات ا کسیدروی برای محافظت از تابش پرتوهای فرابنفش در کرمهــای ضدآفتــاب اســتفاده میشــود. تغییــر در الزامــات قانونــی بــرای تولیــد کرمهــای ضدآفتــاب تاثیــر مثبتی بــر ایمنی و اثربخشــی کرمهای ضدآفتاب داشته اســت. عالوه بر این، معرفی محصــوالت جدیــد مطابــق بــا اســتانداردهای اخیر باعــث افزایش بازار نانوا کســیدروی در بازه زمانی پیشبینیشــده میشــود. تغییر تمایل مصرفکننده بهســمت اســتفاده از محصوالت آرایشی ایمن و مطمئن نیز باعث افزایش حجم بازار این نانومواد خواهد شد.آدرس: کاشان، خیابان 22 بهمن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی، طبقه اول ، واحد 5 تلفکس: 03155468532 ایمیل: Info@kimiasanat.com
نظرات

ارسال نظر